FANDOM

Hachi ft Somo

biệt danh LP Takato

  • Tôi sống tại Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Tôi sinh ngày 30 tháng 3
  • Công việc của tôi là Sinh viên
  • Tôi là male
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Xem thảo luận lưu trữ
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.